Informacje prawne

Informacje udostępnione na naszych stronach WWW zostały starannie sprawdzone. Pomimo to nie gwarantujemy, że dane te są kompletne, prawidłowe i w każdym przypadku aktualne. Dotyczy to również wszystkich materiałów dostępnych za pośrednictwem odnośników („linków”) stanowiących bezpośrednie lub pośrednie odwołania znajdujące się na tych stronach WWW. JET Polska ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych otwieranych poprzez takie odnośniki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełniania udostępnionych informacjach bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje na naszych stronach WWW są niewiążące. Nie odpowiadamy za bezpośrednie ani pośrednie szkody łącznie z utraconym zyskiem, powstałe na skutek informacji udostępnianych na tych stronach WWW lub w inny sposób dostarczonych za pośrednictwem tych stron WWW.


JET Polska ponosi odpowiedzialność cywilną – niezależnie od podstawy prawnej łącznie z czynem niedozwolonym – tylko wtedy, gdy z naszej strony, ze strony władz tych spółek lub pracowników na kierowniczym stanowisku przez rażące zaniedbanie lub umyślnie spowodowana zostanie szkoda lub w zawiniony sposób zagrażający celowi umowy zostanie naruszony istotny dla umowy obowiązek (podstawowy obowiązek), lub jeśli inne osoby pomagające w wykonywaniu zobowiązań, niezaliczające się do władz tych spółek ani do pracowników na kierowniczym stanowisku, przez rażące zaniedbanie lub umyślnie w sposób zagrażający celowi umowy naruszą istotny dla umowy obowiązek (podstawowy obowiązek). Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje przy naruszeniach stanowiących zagrożenie dla życia, ciała lub zdrowia.