Informacje prawne

Logotyp i znaki słowne VELUX są zarejestrowanymi znakami towarowymi

Niniejsza witryna została stworzona, jest własnością i jest utrzymywana przez spółkę VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm (zwaną w dalszej części Grupą VELUX), zarejestrowaną zgodnie z prawem duńskim i mającą siedzibę w Danii, w celu dostarczania informacji o spółce VELUX oraz jej produktach i usługach. 

Materiały zawarte w tej witrynie 

Decydując się na korzystanie z niniejszej witryny internetowej, użytkownik prosi Grupę VELUX o przesłanie informacji na jego komputer lub urządzenie mobilne. Użytkownik upoważnia Grupę VELUX do przekazywania takich informacji w formacie i z funkcjami, które Grupa VELUX uzna za stosowne. Informacje przekazywane przez Grupę VELUX mogą obejmować pliki, które będą przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, w tym pliki tekstowe, takie jak pliki cookie

Wchodząc na tę stronę, przeglądając ją lub w inny sposób korzystając z materiałów na niej zawartych, w tym pobierając oprogramowanie, należy podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że używane treści są wolne od wirusów i nie będą w inny sposób zakłócać lub uszkadzać działania systemów komputerowych użytkownika oraz że pobrane oprogramowanie jest zgodne z oprogramowaniem na urządzeniu użytkownika. 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że materiały zawarte na tej stronie są kompletne, dokładne i aktualne, nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących tych treści. Nie należy zatem podejmować działań ani powstrzymywać się od działań na podstawie tych materiałów, lecz skontaktować się z lokalną firmą VELUX, która zapewni niezbędne informacje i pomoc.

Zawartość jest własnością firmy VELUX lub innych. Powielanie lub wykorzystywanie całości lub części materiałów w jakiejkolwiek formie do celów innych niż osobiste (niekomercyjne) jest zabronione. Nie udziela się licencji na powielanie lub wykorzystywanie materiału do innych celów niż zwykłe przeglądanie stron internetowych. W przypadku powielania części materiałów na użytek prywatny, niekomercyjny, należy podać Grupę VELUX jako ich źródło poprzez umieszczenie odniesienia do niniejszej witryny (http://www.commercial.VELUX.com) oraz informację o prawach autorskich „© 2018 Grupa VELUX” w reprodukcji. Tekst, fotografie, filmy, rysunki, grafiki, dźwięki, dane itp. mogą podlegać prawom autorskim i są własnością Grupy VELUX lub są przez nią wykorzystywane na podstawie licencji. Znaki towarowe i znaki usługowe, w tym logotypy, slogany itp. są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami używanymi na podstawie licencji przez Grupę VELUX. 

Przedstawione produkty i opisane metody produkcji mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej, w tym patentów i wniosków patentowych, wykorzystywanych na podstawie licencji przez Grupę VELUX. Nie udziela się żadnej licencji na korzystanie z tych praw własności intelektualnej i informujemy, że Grupa VELUX uważnie obserwuje i natychmiast reaguje w kwestii wszelkich naruszeń swoich praw własności intelektualnej, między innymi występując na drogę postępowania karnego. 

Materiały udostępniane za pośrednictwem niniejszej witryny 

Wszelkie materiały otrzymane przez Grupę VELUX za pośrednictwem tej witryny są uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Grupa VELUX będzie powielać, wykorzystywać, zmieniać i przydzielać wszelkie treści bez ograniczeń, w tym pomysły na produkty lub metody produkcji oraz know-how zawarte w tych materiałach. 

Grupa VELUX wykorzystuje informacje przekazane przez użytkownika do odpowiadania na prośby, które użytkownik do nas kieruje. Możemy również wykorzystać te informacje do skontaktowania się z użytkownikiem, w tym do przekazywania mu informacji, aktualizacji lub ofert Grupy VELUX. Grupa VELUX może udostępniać dane osobowe stronom trzecim w celu prowadzenia tej witryny, uzyskania porady prawnej oraz zgodnie z wymogami prawa. 

Łącza do innych witryn

Korzystając z łącza umieszczonego w tej witrynie w celu uzyskania dostępu do innej witryny, użytkownik opuszcza niniejszą witrynę. Witryna, do której nastąpi przeniesienie, jest niezależna od niniejszej witryny, a jej zawartość pozostaje poza kontrolą Grupy VELUX. 

Poprzez umieszczenie łącza w niniejszej witrynie nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących materiałów znajdujących się w witrynie, do której przejdzie użytkownik, a Grupa VELUX wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z wejścia do takiej witryny, przeglądania jej lub korzystania z materiałów w niej zawartych, niezależnie od przyczyny takiej straty i niezależnie od tego, czy Grupa VELUX mogła lub powinna była przewidzieć taką stratę, w tym ryzyko takiej straty, poprzez nieusunięcie łącza z niniejszej witryny lub w inny sposób. 

Łącza do niniejszej witryny

Gdy w innej witrynie znajduje się łącze umożliwiające dostęp do niniejszej witryny, Grupa VELUX, o ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone, nie autoryzowała ani nie zatwierdziła tego łącza ani materiałów zawartych w tej innej witrynie, a Grupa VELUX nie jest powiązana z właścicielem tej innej witryny. 

Rozstrzyganie sporów — właściwość miejscowa 

Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji Danii i zgadza się, że wszelkie spory między użytkownikiem a Grupą VELUX będą rozstrzygane przez duńskie sądy powszechne, z wyłączeniem wszelkich innych jurysdykcji i sądów. 

Inne informacje prawne w tej witrynie 

Odwiedzanie niektórych obszarów tej witryny może podlegać szczególnym informacjom prawnym uzupełniającym niniejszą ogólną informację prawną. Niniejsze ogólne informacje prawne nie są ograniczone ani modyfikowane przez żadne szczególne informacje prawne.  


© 2018 Grupa VELUX