POLITYKA PRYWATNOŚCI JET GRUPA POLSKA SP. Z O.O.

JET Polska Sp. z o.o. szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszych platform cyfrowych, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. podczas spotkań, szkoleń). JET Polska Sp. z o.o. przestrzega zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest JET Polska Sp. z o.o., Ul. Legii Wrzesinskiej 21, PL-62-300 Września (dalej zwana JET). Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres info@veluxcommercial.pl lub listownie na adres korespondencyjny JET Polska Sp. z o.o., Ul. Legii Wrzesinskiej 21, PL-62-300 Września. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Właścicielem JET Polska Sp. z o.o. jest VELUX A/S Ådalsvej 99; 2970 Hørsholm, Dania nr rejestracyjny 30003519.


1. Postawa przetwarzania danych osobowych przez JET
JET przetwarza dane osobowe w przypadku posiadania podstawy prawnej, która może wynikać:
• z umowy lub potencjalnej umowy, którą chcemy zawrzeć jako kontrahenci
• z udzielonej zgody, którą można wycofać w każdym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• z przepisów prawa (np. gdy udostępniamy dane organom skarbowym)

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów i usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO.

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)


2. Jakie dane osobowe gromadzi JET i dlaczego?
Cele przetwarzania danych wynikają z prowadzonych przez nas aktywności i świadczonych usług.

Poniżej przedstawiono główne kategorie danych zbieranych przez JET oraz podstawowe powody, dla których takie dane są zbierane:


2.1 W ramach ogólnej działalności biznesowej JET
Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, pracowników, dostawców (w tym usługodawców zewnętrznych), kontrahentów, firm powiązanych, pośredników i klientów korporacyjnych. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko osoby fizycznej, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne do celów zatrudnienia lub współpracy biznesowej z Państwem lub Państwa organizacją.


2.2 W celu udzielenia pomocy w przypadku zapytań
W przypadku kontaktu telefonicznego, e-mailowego, pocztowego lub za pośrednictwem naszych platform cyfrowych mogą Państwo podać nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Dane te umożliwiają nam odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji w takich sprawach, jak produkty JET, przygotowywanie niezbędnych pomiarów i wycen dotyczących instalacji produktów JET lub serwisowania okien. Informacje te mogą zostać ujawnione odpowiednim niezależnym instalatorom lub przedstawicielom w celu udzielenia przez nas pomocy klientom w przypadku wystosowania przez nich zapytań lub zorganizowania usług, takich jak wezwanie serwisu. Informacje mogą zostać również ujawnione spółkom z grupy VELUX.


2.3 Klienci i potencjalni klienci
Możemy gromadzić dane osobowe aktualnych klientów oraz potencjalnych klientów, w tym ich imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące kart płatniczych i kredytowych, informacje kredytowe i inne informacje niezbędne do prowadzenia przez nas interesów z daną osobą lub organizacją. Możemy ujawnić te informacje podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia klienta, w tym zorganizowania dostawy produktów JET do klienta lub udzielenia pomocy przy zapytaniach.


2.4 Rozwój biznesu
Przekazywane osobiście dane osobowe lub dane gromadzone przez nasze platformy cyfrowe będą wykorzystywane w celu zwiększenia wiedzy o naszych klientach (co pozwala nam na wprowadzenie usprawnień na naszych platformach cyfrowych, czy też w świadczonych usługach) oraz przekazywania informacji i ofert. Dane mogą być również wykorzystane do rozwijania usług i produktów.


2.5 Materiały marketingowe
Na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług lub za Państwa dodatkową zgodą możemy wykorzystywać dane osobowe w celu informowania Państwa o naszej działalności biznesowej, produktach i usługach JET.

Tworzymy marketing, dostosowany do Twoich preferencji i profilu, który będzie oparty o Twoje dane kontaktowe, historię przeglądania, informacje o sprzedaży i subskrypcji; takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zakupów, unikalne identyfikatory, takie jak identyfikatory plików cookie lub identyfikatory urządzeń, oraz śledzona historia przeglądania na podstawie tych identyfikatorów. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca, ponieważ możemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe zebrane w związku z Państwa interakcjami na platformach JET i jej witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, produktami i usługami.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby JET wykorzystywał Państwa dane osobowe w ten sposób lub nie życzą sobie Państwo otrzymywania dalszych informacji, w każdej chwili można z nich zrezygnować. W komunikacji marketingowej lub podczas określonych aktywności na naszych platformach znajdziesz sposoby na rezygnację np. z subskrypcji w związku z zapisaniem się lub otrzymywaniem od nas komunikacji marketingowej. Możesz również skontaktować się z nami przez e-mail lub listownie. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości marketingowych, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu dwóch miesięcy, chyba że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


2.6 Ankiety dla odwiedzających i klientów
W ramach ankiet dotyczących usług i produktów gromadzimy dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe, sklep internetowy, czy korzystający z naszych aplikacji. Służą nam one do ulepszani oferowanych produktów i usług. Mogą być one przekazywane do VELUX A/S w tym samym celu. Informacje te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych bez Państwa zgody.


2.7 Potencjalni pracownicy i firmy współpracujące
Kiedy osoba ubiega się o pracę lub zawiera umowę z JET, możemy zebrać pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o przebiegu historii pracy oraz odpowiednie dokumenty i informacje o zainteresowaniach zawodowych. Mogą one zostać pobrane bezpośrednio od Państwa, od konsultanta ds. rekrutacji oraz od poprzednich pracodawców danej osoby i innych osób, w tym z otrzymanych referencji i ogólnodostępnych źródeł. Informacje te są wykorzystywane w celu podjęciu przez nas decyzji, czy złożyć danej osobie ofertę zatrudnienia, czy też zaangażować się we współpracę z innym podmiotem na podstawie umowy.


2.8 W celu zachowania zgodności z prawem
Gromadzimy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzone przez nas dane traktujemy jako poufne i nigdy nie udostępnimy ich podmiotom trzecim bez podstawy prawnej oraz spełnienia warunków legalności udostępniania i przetwarzania.

Sytuacja taka będzie miała miejsce w szczególności, gdy jesteśmy zobowiązani:
• zgłosić pracownika do ZUS;
• wykonać inne obowiązki względem naszych pracowników i współpracowników, w tym prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czy spełniać wymagania z zakresu BHP;
• wykonać obowiązki z zakresu prawno-skarbowego;
• wykonać obowiązki z tytułu rękojmi za wady i gwarancji;
• archiwizować dokumenty przez wskazany w przepisach czas;
• udostępnić dane na żądanie odpowiednich organów państwowych.


3. W jaki sposób JET gromadzi informacje o użytkowniku?
Gromadzimy informacje, które przekazują nam Państwo, gdy zwracają się do nas z prośbą o wycenę i sprzedaż produktów, zamawiają usługi lub informacje, rejestrują się w naszych serwisach, uczestniczą w forach publicznych lub innych działaniach na naszych stronach internetowych i aplikacjach, odpowiadają na ankiety dla klientów lub w inny sposób współdziałają z nami. m.in. korzystamy z:


3.1 Plików cookie
Zbieramy informacje za pomocą różnych technologii, na przykład takich jak pliki cookie. Obejmuje to wizyty na naszych stronach internetowych i aplikacjach lub korzystanie z naszych aplikacji na stronach oraz platformach innych firm. Pliki cookie to niewielkie pliki, które przechowują informacje na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Umożliwiają one podmiotowi, który umieścił plik cookie na urządzeniu danej osoby, rozpoznanie tej osoby na stronach internetowych, urządzeniach lub podczas sesji przeglądania stron www. Pliki cookie wykorzystywane są do wielu użytecznych celów. Na przykład pomagają nam, jak również stronom trzecim zrozumieć, która część naszej strony jest najbardziej popularna, ponieważ możemy zobaczyć, z których stron i funkcji odwiedzający korzystają i ile czasu spędzają na tych stronach.


3.2 Google Analytics
Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez spółkę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie umożliwiające analizę sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na stronie internetowej zostanie aktywowana usługa anonimizacji adresu IP, to Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. W imieniu operatora danej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez użytkownika z takiej strony internetowej w celu tworzenia raportów o aktywności i ruchu na tej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików cookie, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej przeglądarki może okazać się niemożliwe. Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem http://tools.google.com/dlpage.


3.3 Formularzy
Umieszczonych na naszej stronie internetowej. Dane tam zgormadzone przechowujemy na serwerach spółki VELUX A/S, Ådalsvej 99; 2970 Hørsholm, Dania, na terenie Unii Europejskiej.


3.4 Linki do innych stron internetowych
Strona JET zawiera linki do innych stron internetowych (takich jak Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), do których niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Prosimy pamiętać, że nie promujemy innych stron internetowych i ich zawartości. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.


4. Wymiana danych osobowych z innymi spółkami
JET dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje.

JET nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych z wyjątkiem kilku sytuacji, na przykład:
• Gdy inne firmy świadczą usługi w naszym imieniu. Dotyczy to, na przykład, dostaw produktów (firmy transportowe i kurierskie), obsługi reklamacji (współpracujemy z Serwisem Zewnętrznym w tym zakresie), czy też promocji (w ich obsłudze wspomagają nas podmioty zewnętrzne). Firmy te nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż wymagane przez nas lub wymagane przez przepisy prawa.
• Sytuacje, w których zezwolą nam Państwo na udostępnianie swoich danych osobowych innej firmie, aby mogły one wysyłać oferty i oraz informacje o akcjach promocyjnych dotyczących ich produktów i usług.
• W przypadku, gdy udostępniamy dane osobowe VELUX A/S lub stronom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszym klientom, ochrony naszych praw i własności, przestrzegania przepisów prawa lub w innych przypadkach, jeżeli uważamy, że ich ujawnienie wymagane jest przez prawo.

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane mogą być udostępniane:
• Partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, z którymi współpracujemy - na przykład dostawy i usługi dla klientów oraz wsparcie i hosting witryn internetowych.
• Dostawcy technologii - na przykład technologie analityczne, śledzące, technologie targetowania i ponownego kierowania oraz dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych platform.
• Reklamodawcy i sieci reklamowe, które wymagają danych, aby wybrać i wyświetlać odpowiednie reklamy Tobie i innym osobom, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
• Portale społecznościowe, jeśli jest to wymagane podczas przetwarzania i jeśli wyraziłeś na to zgodę
• Z innymi stronami trzecimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów, ochrony naszych praw i mienia w celu przestrzegania procedur prawnych lub w innych przypadkach jeżeli ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa.

Przy współpracy z zewnętrznymi usługodawcami, zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez usługodawców. Dane nie mogą zostać wykorzystane do celów innych niż te, o które informowaliśmy podczas ich zbierania lub które są wymagane przez prawo.

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Odbiorcy spoza UE:
Udostępniając dane osobowe przekazane poza obszar Unii Europejskiej, weryfikujemy partnerów i korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosujemy inne środki zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz wynikające z RODO, w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.

Korzystamy z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi, to usuną te dane, zgodnie z procedurami JET.

Z uwagi na to że współpracujemy z różnymi firmami, w różnym czasie, nie jesteśmy w stanie wymienić ich w tym dokumencie w sposób zbiorczy i jednorazowy. Uwzględnienie wszystkich tych podmiotów nie przyczyniłoby się do jasności tego dokumentu. Często też zmieniamy dostawców poszukując najwyższej jakości na rynku dla naszych usług. Musielibyśmy udostępniać za każdym razem zaktualizowaną listę, co byłoby uciążliwe dla naszych klientów. Dlatego podajemy kategorie podmiotów, co wydaje nam się bardziej przejrzyste i przyjazne. Jednakże w przypadku konkretnej prośby, możemy przedstawić firmę z którą współpracujemy.

Nasza firma jest częścią Grupy VELUX, która działa globalnie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wewnętrznie w Grupie VELUX, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celu, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe. Wszystkie podmioty w Grupie VELUX przestrzegają tych samych procedur podczas przetwarzania danych osobowych, zapewniając ten sam poziom bezpieczeństwa w całej Grupie. Udostępnianie i przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o korporacyjne zasady przetwarzania i udostępniania, które legalizowane są za pomocą odpowiednich porozumień i umów w tym zakresie, zawieranych pomiędzy podmiotami Grupy VELUX.


5. Przysługujące Państwu prawa
JET zapewnia możliwość stosowania określonych możliwości kontroli i wyboru, jeżeli chodzi o zakres gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji dotyczących Państwa. Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługujące Państwu instrumenty kontroli i wyboru mogą obejmować:

• Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
• Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
• Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
• Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo korzystać ze swoich praw kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

Dodatkowo można złożyć skargę do w JET: email: info@veluxcommercial.pl.

Proszę mieć na uwadze, że jeśli nie zezwolą nam Państwo na zebranie swoich danych osobowych, to może się okazać, że nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu określonych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać Państwa zainteresowań czy preferencji.

Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat zgodę musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę.

W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy obowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.


6. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w posiadaniu JET
Na złożony wniosek JET poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:

• Tożsamość i dane kontaktowe administratora.
• W stosownych przypadkach dane kontaktowe globalnego lub lokalnego koordynatora ds. zachowania poufności;
• Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
• Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie JET lub interesie strony trzeciej - informacje o takim interesie;
• Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
• Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
• Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo. UE wyraziła zgodę na przesyłanie danych osobowych do niektórych krajów, z uwagi na to, że spełniają one minimalne normy dotyczące ochrony danych osobowych. W innych przypadkach zapewniamy, że istnieją konkretne środki w celu zabezpieczenia informacji;
• Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
• Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
• Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
• W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
• Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;
• Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;
• Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, takie jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania danych.

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni, ale w niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, o czym poinformujemy odpowiednio wcześnie, tj. przed upływem 30 dni.


7. Informacje o profilowaniu
Podczas realizowania działań marketingowych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony, w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem dynamicznym, jest daną osobową. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies znajdziesz na stronie www.veluxcommercial.pl.


8. Przechowywanie danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo.

Na przykład:
• Dane zebrane w formularzu kontaktowym https://www.veluxcommercial.pl/pl/wsparcie-projektowe-kontakt będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnienie sprawy.
• Dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
• Dane niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania z promocji będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
• Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.


9. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez JET
Bezpieczeństwo, spójność i poufność informacji dotyczących Państwa są dla nas niezwykle ważne. JET wdrożył techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją. Okresowo dokonujemy weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa, aby stosować tylko najnowsze technologie i metody. Należy pamiętać, że pomimo naszych starań, żadne stosowane środki bezpieczeństwa nie są doskonałe i odporne na włamanie.


10. Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych w ujęciu globalnym
VELUX działa globalnie i może przekazywać Państwa dane osobowe różnym spółkom JET lub stronom trzecim na całym świecie w celach, które zostały opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Wszędzie tam, gdzie Państwa dane osobowe są przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych. Ponadto podczas wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych przekazywanych poza obszar stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, przyjmujemy inne środki na mocy prawa Unii Europejskiej w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lub uzyskujemy Państwa zgodę.

Dane przechowujemy na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są zbierane, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


11. Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, aby dostosować ją do najnowszych technologii, praktyk branżowych, wymogów regulacyjnych lub do innych celów. Za każdym razem umieścimy zaktualizowane informacje na naszych stronach internetowych. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z naszą Polityką Prywatności.


12. Uwagi i pytania
W przypadku uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z JET: info@veluxcommercial.pl. Mogą Państwo złożyć skargę na sposób, w jaki posługiwaliśmy się Państwa danymi osobowymi korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku złożenia skargi należy przekazać JET nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej skargę. JET Polska rozpatrzy reklamację i odpowie na nią w ciągu 30 dni. Jeżeli uznają Państwo, że JET nie rozpatrzył złożonej skargi w sposób zadowalający, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.


13. Dane kontaktowe
Niniejsza strona jest własnością JET.

Z JET Polska można się skontaktować pisząc na adres: Ul. Legii Wrzesinskiej 21, PL-62-300 Września, mailowo: info@veluxcommercial.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu tel: +48 61 640 34 10.

Aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności nastąpiła 17 grudnia 2020 roku.