Ogólne Warunki Handlowe Grupy JET

1 Informacje ogólne
1.1

Niniejsze ogólne warunki handlowe w ich aktualnie obowiązującej wersji stanowią część wszystkich ofert, potwierdzonych zleceń oraz wszystkich umów sprzedaży oraz innych umów cywilnoprawnych zawieranych przez naszą spółkę z innym podmiotem lub podmiotami zwanym dalej zamiennie klientem albo zlecającym - i, w przypadku, gdy nie uzgodniono nic odmiennego, mają one również zastosowanie w bieżących i przyszłych stosunkach handlowych. W szczególnych przypadkach, np. przy montażach, naprawach, konserwacjach, usługach informatycznych (m.in. hardwareowych i softwareowych) oraz instalacjach, część umowy stanowią również dodatkowe warunki, które przed wykonaniem zlecenia są odrębnie przez strony uzgadniane. Ogólne warunki handlowe uważa się za przyjęte z chwilą udzielenia zlecenia, najpóźniej jednak z chwilą przyjęcia dostaw i/lub usług.
1.2
Ogólne warunki handlowe klienta nie będą przez nas uznane, nawet także wtedy, gdy nie wyrazimy wyraźnego sprzeciwu po wpłynięciu ich do nas, chyba, że pod rygorem nieważności udzielimy wyraźnej zgody pisemnej na ich obowiązywanie.

1.3
Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków handlowych wymagają naszej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Uzupełnienia, zmiany lub ustalenia dodatkowe, niezależnie od sposobu ich przekazania, wymagają dla swojej ważności naszej pisemnej zgody, pod rygorem nieważności.

1.4
Jeżeli w zawartej umowie nie uzgodniono inaczej, w przypadku umów o dzieło uważa się, że obowiązują w stosunku do nich także przepisy prawa budowlanego , a odpowiedzialność za szkody ograniczona jest do kwoty wartości umowy i dotyczy jedynie przypadków rażącego niedbalstwa ze strony JET Grupa Polska sp. z o.o.
 

2 Zawierania umów
2.1

Nasze oferty oraz wszelkie informacje, w szczególności informacje dotyczące rozmiarów, wydajności, mocy lub wyników podane w katalogach lub na schematach/rysunkach, nie są wiążące. Informacje te mogą być traktowane jedynie jako wartości przybliżone i orientacyjne. Wyraźnie zastrzega się możliwość zmiany wskazanych cen, w związku ze wzrostem cen usług wykonywanych przez podwykonawców i cen materiałów. Umowę uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub w chwili przystąpienia do wykonania zlecenia. Także w przypadku terminowego przyjęcia oferty dotyczącej dostaw i usług wiążące jest wyłącznie nasze potwierdzenie zlecenia.

2.2
Dodatkowe ustne porozumienia wymagają pod rygorem nieważności potwierdzenia na piśmie.

2.3
W każdej chwili zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszych produktów, związanych w szczególności z wprowadzeniem zmian technicznych, jak również typowych dla danej branży odchyleń od wymiarów, ciężarów i innych danych technicznych. Wszelkie przedstawione wzory nie mają charakteru wiążącego.
 

3 Ceny
3.1
Cena dostawy może wynikać z aktualnie obowiązującej ceny przedstawionej w cenniku, pomniejszonej o uzgodnione przez strony rabaty; ceny przedstawionej w indywidualnej ofercie bądź z ceny określonej w indywidualnej umowie. Cena dotyczy dostaw realizowanych na terytorium Polski franco budowa. Koszty rozładunku, magazynowania i udostępniania niezbędnego w danym przypadku sprzętu ponosi zamawiający, chyba że w umowie widnieje inny zapis. Koszty transportu za dostawy poza granicę będą rozliczane odrębnie. Za wiążące należy uznać ceny uzgodnione przez strony oraz podane w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zlecenia. Jeśli jednak klient nie odbierze towaru w terminie określonym w potwierdzeniu zlecenia, wtedy obowiązują ceny z dnia dostawy przedstawione w cenniku. W przypadku uzgodnienia ryczałtu, odnosi się on jedynie do przedmiotu umowy, tj. usług, uzgodnionych w porozumieniu między stronami. Usługi dodatkowe, świadczone obojętnie z jakiego powodu, będą rozliczane odrębnie. Zwroty opakowań nie będą przyjmowane. Opakowanie jest jednostkowym opakowaniem handlowym w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ceny nie obejmują podatku VAT. Podatek VAT jest naliczany dodatkowo, w wysokości wynikającej z właściwych przepisów z dnia powstania obowiązku podatkowego.

3.2
Nasze ceny opierają się m.in. na kosztach własnych produkcji obowiązujących w momencie zawarcia umowy. Jeżeli w okresie od daty zawarcia umowy do momentu dostawy, wynoszącym co najmniej 3 miesiące, ulegną zmianie ceny stosowanego przez nas materiału i/lub wysokość płaconych przez nas wynagrodzeń, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego podwyższenia uzgodnionej ceny.
 

4 Terminy dostaw
4.1
Terminy dostaw są uzgadniane przez strony i podawane w potwierdzeniach dostawy. Terminy dostaw przedstawione w ofercie nie są wiążące.

4.2
Warunkiem dotrzymania uzgodnionych terminów dostaw jest terminowe wypełnianie obowiązków umownych przez klienta. Terminy dostaw rozpoczynają swój bieg w dniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia, lecz nie wcześniej niż po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów realizacji zlecenia i po nadejściu całej koniecznej dla realizacji zlecenia dokumentacji i innych informacji, które ma przekazać klient, oraz po wpływie ewentualnie uzgodnionej płatności według ustalonych przez strony warunków płatności. Termin dostawy uważa się za dochowany również wtedy, gdy towar w uzgodnionej przez strony dacie opuści nasz zakład lub magazyn lub klientowi zgłoszona zostanie gotowość do wysłania towaru, a towar jednak bez naszej winy nie będzie mógł być w terminie dostarczony. Dla terminów dostaw odpowiednio obowiązują powyższe przepisy regulujące.

4.3
Nieprzewidziane zdarzenia wpływem które nie spowodowaliśmy, jak na przykład wojna, zagrożenie wojny, zamieszki, użycie siły wobec osób lub rzeczy przez osoby trzecie, ingerencje władzy zwierzchniej, w tym działania z zakresu polityki walutowej i handlowej, konflikty z pracownikami w naszym zakładzie pracy lub w zakładach pracy naszych dostawców lub przedsiębiorstw przewozowych, przerwanie przewidzianych połączeń komunikacyjnych, pożar, brak surowców, brak energii i inne awarie u nas lub naszych dostawców, powodują, iż uzgodnione terminy dostaw ulegają przedłużeniu o czas trwania przeszkody tych zdarzeń. Powyższe odnosi się również do sytuacji, w której popadliśmy już w zwłokę w dostawie lub gdy wyżej wskazane utrudnienia w realizacji świadczenia występowały już przed zawarciem umowy, lecz nie były nam znane. O utrudnieniach powyższego rodzaju będziemy niezwłocznie powiadamiać klienta.

4.4
W przypadku, gdy w związku z opisanymi w pkt. 4.3. zdarzeniami opóźnienia w dostawie trwają dłużej niż dwa miesiące, obie strony są uprawnione do odstąpienia od umowy, w terminie 1 miesiąca od upływu wspomnianego 2 miesięcznego upływu. Klient może odstąpić od umowy dopiero wtedy, gdy my na jego uprzednie wezwanie nas do wykonania zobowiązania, nie złożymy w ciągu tygodnia oświadczenia o odstąpieniu przez nas od umowy lub o realizacji dostawy w stosownym terminie. To samo prawo do odstąpienia od umowy powstaje niezależnie od uprzednio wymienionego terminu, jeżeli jedna ze stron nie jest już zainteresowana wykonaniem umowy ze względu na zaistniałe opóźnienie. Niniejszy postanowienie nie narusza innych praw klienta do odstąpienia od umowy. Jeżeli realizacja naszych dostaw zostanie opóźniona z winy zleceniodawcy, termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania zwłoki. Powstałe z tego tytułu koszty obciążają zleceniodawcę.

4.5
Także w przypadku oznaczenia terminu dostawy w umowie (odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące umowę sprzedaży oraz umowę o dzieło) zwłoka ma miejsce dopiero wtedy, gdy wpłynie do nas upomnienie. W przypadku opóźnienia dostawy z naszej winy klient powinien wyznaczyć nam stosowny termin na wykonanie świadczenia. W przeciwnym razie w miejsce świadczenia nie można zażądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki ani też odstąpić od umowy. Wyznaczenie nowego terminu nie jest konieczne, w przypadku gdy stanowczo odmawiamy wykonania świadczenia; gdy w uzgodnionym w umowie terminie lub wyznaczonym nowym terminie nie wykonamy świadczenia i klient wykaże, iż wskutek zwłoki świadczenie utraci dla niego całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie lub gdy istnieją szczególne okoliczności, które po rozważeniu interesów stron uzasadniają natychmiastowe odstąpienie od umowy.

4.6
Gdy ustalone zostaną terminy ostateczne dostawy, obowiązują one tylko pod warunkiem uprzedniego, wyczerpującego wyjaśnienia wszystkich szczegółów zlecenia, w tym dostarczenia przez zamawiającego wszystkich dokumentów, zezwoleń oraz terminowego uiszczenia ewentualnie uzgodnionej przez strony zaliczki. Uzgodniony termin ostateczny dostawy uważa się za niedotrzymany tylko wtedy, gdy niekompletność bądź wadliwość dostaw i/lub świadczeń uniemożliwia całkowite uruchomienie instalacji w przewidzianym terminie. Nieistotne wady, dostawy lub świadczenia częściowe nie będą brane pod uwagę.

4.7
Zastrzegamy sobie prawo do realizacji dostaw częściowych, jeżeli klient akceptuje przyjęcie takiej dostawy. Do rozliczenia traktowane są one jako dostawy zamknięte.

4.8
Jeżeli klient poniesie szkodę wskutek zwłoki w dostawie powstałej z naszej winy, wówczas może on – pod warunkiem wykluczenia daleko idących odszkodowań z powodu zwłoki w realizacji usługi lub zamiast realizacji usługi - żądać odszkodowania wyłącznie w wysokości 0,5 % za każdy ukończony tydzień zwłoki, łączna wysokość odszkodowania nie może przekroczyć jednakże 5 % ceny za tę część całej dostawy, z której zamawiający wskutek zwłoki nie może w terminie lub zgodnie z umową skorzystać. Roszczenia odszkodowawcze klienta wykraczające poza wskazaną powyżej wysokość we wszystkich przypadkach dostawy dodatkowej (uzupełniającej) zrealizowanej po upływie wyznaczonego terminu, również po upływie wyznaczonego nowego terminu na realizację świadczenia lub wykonanie zastępcze są wykluczone. Powyżej wskazane zasady nie obowiązują w sytuacji, w której ponosi się przymusową odpowiedzialność za umyślność lub niedbalstwo; nie wiąże się to ze zmianą obowiązku przeprowadzenia dowodu na niekorzyść klienta. Prawo klienta do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego nam nowego terminu na realizację świadczenia lub wykonanie zastępcze pozostaje nienaruszone. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowań z tytułu niewykonania usługi w wysokości przewidywanej szkody tylko wtedy, gdy szkody została spowodowana umyślnie lub powstała wskutek niedbalstwa. W pozostałych przypadkach ogranicza się odpowiedzialność za szkody do wartości towaru, który ma być przez nas montowany/dostarczony.

4.9
W przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wszelkie wynikłe koszty, w szczególności koszty związane z przechowaniem towaru, obciążają zamawiającego.


5 Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
5.1
Również przy dostawie franco ryzyko przechodzi na klienta zgodnie z poniższymi zasadami:

5.1.1
Przy dostawach nie obejmujących ustawienia lub montażu, ryzyko przechodzi na klienta w chwili wysłania towaru . Na wyraźne, pisemne życzenie klienta i na jego koszt ubezpieczamy dostawy przed uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu, w szczególności przed stłuczeniem i szkodami powstałymi na skutek pożaru.

5.1.2
Przy dostawie obejmującej również ustawienie lub montaż, ryzyko przechodzi w chwili przyjęcia towaru w zakładzie zamawiającego, w chwili odbioru lub jeśli zostało to uzgodnione przez strony, po udanej instalacji.

5.1.3
Po przekazaniu pisemnego powiadomienia o wykonaniu lub częściowym wykonaniu.
 

5.2
Gdy wysłanie towaru, doręczenie, ustawienie lub montaż, przejęcie we własnym zakładzie lub instalacja zostaną dokonane z opóźnieniem z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi klient, lub klient z innych powodów popadnie w zwłokę z przyjęciem, ryzyko momentem wystąpienia tej przyczyny przechodzi na klienta.
 

6 Warunki płatności
W przypadku, gdy strony nie uzgodnią inaczej, obowiązują poniższe warunki płatności:

6.1
Dostawy towarów: płatność powinna nastąpić w ciągu 14 dni od chwili dostawy towarów i wystawienia faktury bez potrąceń. Usługi montażowe i dostawy towarów: w przypadku, gdy wartość zlecenia przekracza 5.000,00 € brutto zgłaszamy klienta do firmy ubezpieczeniowej Euler Hermes w celu sprawdzenia jego kondycji finansowej. W przypadku negatywnej odpowiedzi ustalane są z klientem osobne warunki płatności. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, przy fakturach opiewających na kwotę do 250,00 € netto naliczamy do kwoty wskazanej na fakturze dodatkową opłatę ryczałtową w wysokości 25,00 € netto; opłata ta ma pokryć koszty związane z przygotowaniem towaru do wysłania.

6.2
Od dnia upływu terminu płatności naliczane są ustawowe odsetki. Z dniem upływu terminu płatności rozpoczynana jest również procedura windykacyjna.

6.3
W każdej chwili, także po zawarciu umowy, jesteśmy uprawnieni do żądania ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia naszych roszczeń, także roszczeń jeszcze niewymagalnych. Możemy uzależnić wykonywanie dalszych świadczeń od udzielenia zabezpieczenia.

6.4
Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania. Potrącanie wierzytelności jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy roszczenia wzajemne zostaną uznane za bezsporne lub prawomocne. Jesteśmy upoważnieni do rozliczania wszystkich przysługujących nam wierzytelności względem zleceniodawcy wszystkimi wierzytelnościami, które przysługują zleceniodawcy wobec nas.

6.5
Gdy klient popadnie w zwłokę z zapłatą faktury o ponad dwa tygodnie, gdy złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec klienta, gdy klient podjął pozasądowe czynności związane z wyrównaniem zobowiązań, z którymi zalega, lub wstrzymał swe płatności, lub gdy otrzymamy informację o innych okolicznościach, które istotnie zmniejszają wypłacalność klienta i przez które zagrożona jest realizacja wzajemnego świadczenia, do którego zobowiązany jest klient, jesteśmy uprawnieni, do żądania zabezpieczenia przyszłych dostaw z wyznaczeniem przynajmniej jednotygodniowego terminu. Zabezpieczenie może przybrać formę przedpłaty lub gwarancji bankowej (według wyboru klienta). Do chwili ustanowienia zabezpieczenia wykonanie świadczenia może zostać wstrzymane. Po bezskutecznym upływie stosownego dodatkowego terminu jesteśmy nadal uprawnieni do odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 3 miesięcy i do żądania odszkodowania. Ponadto możemy w tym przypadku cofnąć prawo do sprzedaży osobom trzecim wraz z upoważnieniem do inkasa, jak również prawo do przetwarzania, łączenia i mieszania już dostarczonego towaru zgodnie z punktem 7 niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz zażądać zwrotu dostarczonego towaru.
 

7 Zastrzeżenie prawa własności
7.1
Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich wierzytelności wynikających z bieżącego stosunku handlowego.

7.2
Klient zobowiązany jest przyjąć na bezpłatne przechowanie towar, którego własność została zastrzeżona. Klient obowiązany jest ubezpieczyć ten towar w zakresie zwyczajowo przyjętym w stosunkach handlowych – m.in. od ognia, kradzieży i wody. Klient sceduje na nas swoje roszczenia odszkodowawcze przysługujące mu wobec firmy ubezpieczeniowej lub osoby zobowiązanej do wypłaty odszkodowania z tytułu wymienionych lub porównywalnych szkód do wysokości kwoty wykazanej na fakturze. Wyrażamy zgodę na cesję opisaną powyżej.

7.3
W przypadku, gdy zamawiający postępuje w sposób sprzeczny z umową, w szczególności nie uiszcza w terminie wymaganych płatności, jesteśmy uprawnieni do niezwłocznego odbioru naszych dostaw (towaru/świadczeń), w szczególności gdy zamawiający w stosownym, nowym terminie po otrzymaniu naszego wezwania nie spełni świadczeń wynikających z umowy. Zamawiający zobowiązany jest do wydania naszych dostaw lub świadczeń.

7.4
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o roszczeniach osób trzecich w stosunku do towaru, zajęciu towaru przez osoby trzecie bądź jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, abyśmy mogli wystąpić z powództwem zgodnie z § 771 k.p.c. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam sądowych i pozasądowych kosztów powództwa zgodnie z § 771 k.p.c., za powstałą nam z tego tytułu stratę odpowiada zamawiający. Klient powinien niezwłocznie informować nas o zmianie osoby, w której posiadaniu znajduje się towar, jak również o każdej zmianie swojej siedziby.

7.5
Klient jest uprawniony do odsprzedaży, przetworzenia lub do wbudowania towaru, którego własność zastrzeżono, jedynie z uwzględnieniem następujących postanowień i tylko z takim zaleceniem, że wierzytelności przejdą na nas zgodnie z poniższymi postanowieniami.

7.6
Jeżeli towar, którego własność zastrzeżono, zostanie przetworzony przez klienta na nową rzecz ruchomą, wówczas przetworzenie towaru następuje dla nas bez zobowiązywania nas z tego tytułu. Nowa rzecz staje się naszą własnością. Gdy towar, którego własność zastrzeżono, zostanie połączony z innymi przedmiotami, których własność przysługuje osobom trzecim, wówczas przysługiwać nam będzie udział we współwłasności rzeczy utworzonej na skutek połączenia, proporcjonalny do wartości dostarczonego przez nas towaru. Powyżej wskazane zasady mają zastosowanie również do sytuacji, w której nasz towar został pomieszany z innymi przedmiotami, których własność przysługuje osobom trzecim.

7.7
Uprawnienie klienta do sprzedaży osobom trzecim, przetwarzania lub wbudowywania towaru, którego własność zastrzeżono, ustaje z chwilą odwołania przez nas tego uprawnienia w związku z trwałym pogorszeniem się sytuacji majątkowej klienta, zaś najpóźniej z chwilą, w której wstrzymał on płatności lub z chwilą złożenia wniosku bądź wszczęcia postępowania upadłościowego wobec jego majątku.

7.8
Jeśli wartość wszystkich ustanowionych przez klienta na naszą rzecz zabezpieczeń przekracza o ponad 20% procent wysokość wszystkich roszczeń, których zabezpieczenia dotyczyły, wówczas na życzenie klienta odpowiednia część zabezpieczeń będzie mogła zostać zwolniona.

7.9
W przypadku, gdy klient działa w sposób sprzeczny z umową, w szczególności popada w zwłokę w płatnościami lub narusza obowiązki wskazane w niniejszych ogólnych warunkach handlowych jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu towaru – w terminie 3 miesięcy, licząc od momentu wystąpienia naruszenia obowiązku.


8 Zwrot towarów
8.1
Zwroty towarów przyjmujemy tylko po uprzednim uzgodnieniu i bez opakowań oraz bez opłat za fracht. Za zwroty nieuzgodnione nie ponosimy odpowiedzialności. Po zbadaniu towaru podlegającego zwrotowi, zwracamy klientowi stosowną część ceny, jednakże maksymalnie 85 % ceny przedstawionej w ofercie. Rekompensata za towar przetworzony nie wchodzi w rachubę.

8.2
Towar wyprodukowany albo konfekcjonowany na specjalne życzenie klienta nie podlega zwrotowi. W takim przypadku wykluczona jest także wypłata rekompensaty.


9 Prawa w przypadku wad
9.1
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania dostarczonego mu towaru przy zachowaniu należytej staranności oraz zbadania jego właściwości – w razie potrzeby poprzez próbne przetworzenie i złożenia niezwłocznie pisemnej reklamacji z tytułu wykrytych wad towaru, najpóźniej w ciągu dziesięciu dni po otrzymaniu towaru. W taki sam sposób należy zgłosić wady ukryte, niezwłocznie po ich wykryciu. W przeciwnym razie towar uznaje się za przyjęty bez zastrzeżeń. Nie narusza to pozostałych zobowiązań klienta (wynikających z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego).

9.2
Jeżeli sprzedana rzecz posiada wadę, za którą my ponosimy odpowiedzialność, jesteśmy zobowiązani,według naszego uznania, albo do usunięcia wady na nasz koszt lub do dostarczenia towaru zastępczego.

9.3
Jeżeli nie spełnimy zobowiązania, o którym mowa w pkt. 9.2., klient może według własnego uznania odstąpić od umowy lub zażądać zmniejszenia ceny. Jednakże w przypadku wystąpienia wad nieistotnych klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9.4
Jeżeli klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej lub wady fizycznej, nie przysługuje mu prawo do odszkodowania.. Jeżeli klient zdecyduje się na odszkodowanie, towar pozostaje u klienta.. Odszkodowanie ogranicza się wtedy do różnicy pomiędzy ceną zakupu a wartością wadliwej rzeczy. Roszczenia zamawiającego wykraczające poza to ograniczenie, bez względu na podstawę prawną, są wykluczone. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń ciała lub zdrowia, za które ponosimy odpowiedzialność, lub w przypadku utraty życia przez klienta.

9.5
W przypadku zawarcia umów sprzedaży odpowiedzialność za wady towaru wynosi jeden rok od chwili wysłania towaru. Powyższa regulacja nie obowiązuje, jeżeli klient nie zgłosił wady towaru we właściwym czasie zgodnie z punktem 9.1.

9.6
Gdy klient otrzyma instrukcję montażową zawierającą błędy, jesteśmy zobowiązani tylko do dostarczenia poprawnej instrukcji montażowej i to tylko w przypadku, gdy błędy w instrukcji montażowej uniemożliwiają prawidłowy montaż przedmiotu dostawy.

9.7
Nie udzielamy klientowi gwarancji w rozumieniu prawnym. Urządzenia, które nabywamy od osób trzecich, mogą być objęte gwarancją producenta. Dokument gwarancyjny dostarczamy na wniosek klienta. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat, na elementy elektryczne i elektroniczne na okres jednego roku. Gwarancja obejmuje jakość wykonania, szczelność i odporność na opady atmosferyczne oraz wytrzymałość urządzeń na normatywne obciążenia wiatrem i śniegiem. Klapy oddymiające wymagają dorocznej konserwacji przeprowadzonej przez autoryzowaną firmę JET Grupa Polska Sp. z o.o.

9.8
Uzgadnia się, że tylko podany przez producenta opis produktu przy ich dostawie do JET Grupa Polska stanowi o jakości towaru. Publiczne wypowiedzi, reklamy producenta oraz inne informacje nie stanowią wiążącej informacji o jakości towaru.
 

10 Ograniczenia odpowiedzialności cywilnej
10.1
W przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków ponosimy odpowiedzialność tylko za bezpośrednie, przewidywalne i typowe dla umowy szkody przeciętne w zależności od rodzaju towaru. Powyższe dotyczy także sytuacji, w których szkoda powstała wskutek niewielkiego, nieumyślnego naruszenia obowiązków przez naszych ustawowych przedstawicieli lub przez osoby pomagające w wykonywaniu zobowiązań. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w przypadku niewielkiego, nieumyślnego naruszenia nieistotnych obowiązków wynikających z umowy.

10.2
Jeżeli nieumyślnie naruszymy istotny dla umowy obowiązek, nasz obowiązek do zapłaty odszkodowania za szkody materialne lub za szkody na zdrowiu lub życiu ogranicza się do zapłaty odszkodowania wynikającego z naszego ubezpieczenia produktu z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

10.3
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń klienta z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt. Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku szkód na ciele lub zdrowiu, za które jesteśmy odpowiedzialni lub w przypadku utraty życia przez klienta.

10.4
Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie od zawartych porozumień w powyższych ustępach.

 

11 Zatrzymanie zabezpieczeń
Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa do zatrzymania zabezpieczenia, nie może ono przekroczyć 5% ceny umownej i termin obowiązywania wynosi 2 lata. Jednakże zachowujemy sobie prawo do zastąpienia zatrzymania zabezpieczenia solidarną gwarancją bankową, jeżeli nie zawarto innego postanowienia na piśmie.
 

12 Deklaracja zgodności
Nasza deklaracja zgodności obejmuje tylko dostarczane przez nas produkty. Deklaracja zgodności nie obejmuje produktów, w których klient dokonał zmian.
 

13 Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie
Gdy towary należy wykonać lub dostarczyć zgodnie z danymi, projektami, rysunkami, modelami lub wzorami, które udostępnił klient, wtedy to klient ponosi odpowiedzialność za nienaruszenie praw własności przemysłowej bądź praw autorskich przez wyprodukowanie lub dostarczenie towarów zgodnie z jego wskazówkami. Jeśli produkcja lub dostawa zostanie zakazana przez osoby trzecie powołujące się na przysługujące im prawo własności przemysłowej lub prawo autorskie, wówczas produkcja lub dostawa zostanie wstrzymana. Nie jesteśmy obowiązani do weryfikacji stanu prawnego. W przypadku naruszenia prawa własności przemysłowej lub prawa autorskiego przez klienta, nie przysługują mu w stosunku do nas roszczenia odszkodowawcze.
 

14 Postanowienia końcowe
14.1
W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Handlowymi obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 

14.2
W przypadku gdyby poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych były lub stały się częściowo lub w całości nieskuteczne nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce częściowo nieskutecznego (nieważnego) lub nieskutecznego (nieważnego) w całości postanowienia należy ustanowić ustalić regulację, która będzie najbardziej zbliżona do zamierzonego celu gospodarczego ustalonego w Ogólnych Warunkach Umownych JET Grupa Polska sp. z o.o